छात्र उपलब्धि

शीर्षक कक्षा अधिवेशन उपलब्धि / टिप्पणियां Attachment File फ़ोटो
अक्षत त्यागी कक्षा 9 सी 2018 - 2019

स्थिति-पहली

                                                            

प्रत्यूष कुमार सिन्हा कक्षा 10 एफ 2018 - 2019

स्थिति-द्वितीय

                                                            

ख़ुशी यादव कक्षा 10 एफ 2018 - 2019

स्थिति-द्वितीय

                                                            

करिश्मा पांडे कक्षा-9 2018 - 2019

स्थिति-तृतीय

                                                            

देवोत्रो मुखर्जी कक्षा 6 डी 2018 - 2019

स्थिति-पहली

                                                            

अभिषेक उचिता कक्षा 6 एफ 2018 - 2019

स्थिति-पहली

                                                            

अभिनव मिश्रा कक्षा 6 डी 2018 - 2019

स्थिति-द्वितीय

                                                            

सिद्धार्थ कक्षा 7 बी 2018 - 2019

स्थिति-द्वितीय

                                                            

देवयानी कक्षा-6G 2018 - 2019

स्थिति-तृतीय